Om UbiMedia

 Press

 Publikationer

 Studentprojekt

 Intern sajt

 


Student projekt

C-uppsatser 2008

Designprinciper för feedback i kontextmedvetna
applikationer -
En designstudie av feedbacks funktion för användares tillit mot kontextmedvetna applikationer -

Författare: Dan Kristiansson & Rasmus Nordström

Stipendium för bästa uppsats i informatik 2008

Utvecklingen av kontextmedvetna applikationer har gett informationsteknologin nya möjligheter att låta användningen av tekniken gå mot den värld som beskrivs i Ubiquitous Computing.
Forskning visar att en automatisk kontextanpassning kan ha negativ effekt på en användares tillit mot en applikations beteende. Därför har vi undersökt hur feedback kan användas för att generera en känsla av tillit mellan en användare och en kontextmedveten applikation. I genomförandet använde vi en explorativ designstudie. För att bygga vår undersökning från en teoretiskt informerad grund utformade vi ett antal designprinciper från teorier inom relaterade områden. Vår slutsats lyder; för att skapa tillit mellan en kontextmedveten applikation och dess användare är det fördelaktigt att feedback designas enligt 5 identifierade principer. Dessa principer utgör vårt slutgiltiga ramverk som kan ligga till grund för framtida design av kontextmedvetna applikationer.


Designimplikationer vid migrering av gränssnitt
- För stödjandet av användarens mentala modell -

Författare: Klas Johansson & Victor Thorsell

Den här studien syftar till att undersöka vilka designelement som är av vikt för att stödja den mentala modellen vid en gränssnittsmigration från stor till liten skärm. Studien syftar även till att undersöka om dessa skiljer sig vid migrering av gränssnitt med olika ändamål. Med utgångspunkt från tre existerande migrerade gränssnitt inom ändamålen Nyhetsuppdatering, Social Networking samt Resesökning har utifrån teori kartlagts hur dessa gränssnitt hanterar olika designelement vid migrering. Vidare karaktäriseras studien av en kvalitativ ansats och grundar sig i en empirisk undersökning i form av en observerad, uppgiftsbaserad utvärdering med efterföljande djupintervju. Slutsatsen som efter studien kunde dras var att samtliga designelement som under migreringen nyttjades på det mindre gränssnittet var av vikt för att stödja den mentala modellen. Dessa skiljde sig dock mellan gränssnitt av olika ändamål. Vidare kunde slutsatsen dras kring att olika designelement var av olika vikt för ett stödjande av den mentala modellen. Med utgångspunkt från dessa slutsatser presenteras sedan designimplikationer för gränssnittsändamålen.


Annonsering i Ubiquitous mediamiljöer
- från konsumentens perspektiv

Författare: Håkan Gunnarsson

Konceptet med ubiquitous-miljöer går ut på att information ska vara tillgängligt när som helst, var som helst. Den här uppsatsen behandlade annonser i denna miljö och hade perspektivet utifrån konsumenten. Målet med uppsatsen var att ta reda på hur konsumenter upplever annonsering i dessa miljöer och hur de förhåller sig till integritetsfrågor samt vilka faktorer som är viktiga för att de ska uppskatta en annons. För att ta reda på detta användes ett ramverk om annonsering i ubiquitous-miljöer baserat på en artikel av Ranganathan och Campbell (2002). För att samla in data användes en onlineenkät som publicerades på Hallandspostens webbsida. Utifrån enkätens resultat kunde jag bland annat identifiera att respondenterna, överlag, var negativa till att lämna ut sina personliga uppgifter för att få skräddarsydd reklam.
De ville heller inte bli positionsidentifierade, via sin mobiltelefon, för att få platsanpassad reklam i sina mobiltelefoner. Rabatt ansågs som det viktigaste i en annons.


Designelements påverkan på familjaritet vid migrering

Författare: Frida Sundqvist, Ylva Thulin & Sara Virding

Användandet av mobila enheter tillsammans med stationära datorer ökar ständigt. När användare interagerar med mobila enheter uppstår ofta problem som i första hand beror på de mobila enheternas små skärmar. Vid migrering av information visar forskning att det är av stor vikt att minska användarens börda att återskapa familjariteten som en gång upplevts med tidigare gränssnitt. Den här studien belyser problematiken med att migrera information mellan artefakter oberoende skärmstorlekar, samtidigt som familjariteten bibehålls. Uppsatsen är ett resultat av en kvalitativ studie som undersöker vilka olika designelement som påverkar familjaritet vid migrering av information. De designelement som valdes och utvärderades var; navigation, layout, grafiska objekt samt innehåll. Studien genomfördes i form av ett uppgiftsbaserat test med tillhörande observation samt en personlig intervju. Materialet från intervjuerna berörde respondenternas känsla för familjaritet, detta utifrån interaktion med ett antal prototyper vi skapat. Resultatet jämfördes och utvärderades mot vår teoretiska referensram och utföll i en mängd konklusioner. Slutsatserna visar på att samtliga fyra designelement har mer eller mindre påverkan på familjariteten vid migrering. Vi fann även att migreringen ska vara konsekvent oavsett vilket håll migreringen skedde på.


User Experience utvärderingar med stöd av Repertory Grid Technique

Författare: Esbjörn Ebbesson & Tobias Grönberg

Studiens syfte var att undersöka möjligheterna att använda intervjutekniken Repertory Grid
Technique (RGT) som utvärderingsteknik för att utvärdera User Experience (UX) på distans.
Detta gjordes genom att de föreställningar som en handledarstödd utvärdering resulterade i
jämfördes med det resultat som uppnåddes genom en webbaserad variant av samma
utvärdering. Studiens resultat visade på en svårighet för respondenterna i den webbaserade utvärderingen att formulera föreställningar som går att använda för analys av en produkts UX. Diskussionen pekar på en tänkbar lösning i form av förstudier som utförs med en mindre grupp av respondenter för att på detta sätt hjälpa utvärderarna att skapa sig en referensram att använda vid tolkningen av de föreställningar som sedan kan samlas in under en webbaserad utvärdering. Studien syftade även till att jämföra vilka aspekter kopplade till UX som utvärderingarna genererade, samtliga av dessa kopplades till subjektiva eller produktrelaterade aspekter.


Projekt 2008

Ubimedia Bracelet

Authors: Jelle Bockstal & Martin Keereman

The main goal of our project is to write an application which will serve as an operating system for a digital bracelet. With this bracelet the user will be able to control all hardware systems surrounding him using a Bluetooth-, wireless Internet or Mobile phone connection. It’s also possible to view the headers of a certain article online. If the user wants to read one of the related articles, he can connect to an external screen. Besides that the bracelet has other functions which will assist the user in making choices concerning home & family, news, entertainment, health & food and travel.


Ubimedia Prototype

Authors: Leen Dekeukeleire & Kevin Geerinck

The project targets the future of newspaper and magazines. The prototype consists of two different parts: a bracelet with a small touch screen, the eGadget, and an application that can be run on a bigger touch screen, the information space. These bigger touch screens should be available in several public places, so users have access to them almost everywhere. Our prototype of the future information space should help the researchers to visualize the future.


Projekt 2007

Leisure Time

Author: Rodrigo Fernández Fernández (B-projekt)

My assignment consists of developing one of the several subservices that an advanced project called "Real Life" can offer. The part I have to develop is a subservice which name is Leisure Time. As its name shows, it's about organising the leisure activities which can take place in a specific place. The service provides lots of different entertainments (nightclubs, discos, events or restaurants). It also delivers a kind of ranking system where users have the possibility to vote on the best places in the city as well as the worst. Leisure Time service is aimed at being developed for the web. From cell phones, PDA's to personal computers with Internet connection are likely to run this service.


Hälsokoll - En virtuell coach

Författare: Frida Jantell, Jacob Wodzynski & Matija Prskalo

Detta projektet gjordes inom Media IT gruppens forskning. Vårt uppdrag var att utveckla en kolltjänst inom UbiMediaprojektet. Vi valde att utveckla hälsokoll som är en kombination av verktyg för att hjälpa människor att organisera saker relaterade till sin personliga hälsa. Hälsokoll kombinerar dieter, träning och andra aspekter (medicinering, hälsotillskott etc) till en personlig kalender för användaren, för att underlätta för en hälsosammare livsstil.


 


Projektledare
Carina Ihlström Eriksson, Fil. Dr
Tel 035-167531 carina.ihlstrom_eriksson@ide.hh.se

media-it.hh.se
 

 
 

 

Partners© MediaIT, Högskolan i Halmstad, 2006
carina.ihlstrom@ide.hh.se